Zwrot towaru


Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt,wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Sklep Salon Ciążowy
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
tel. 733714123

Koszty zwrotu pokrywa kupujący. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria jeśli były dodane.

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem, ani do paczkomatu.

Zwrotu środków dokonujemy w terminie 14 dni zgodnie z wybraną formą płatności.

Jeśli ustawowy termin na odstąpienie został przekroczony,  odstąpienie nie wywołuje skutku.  

Wzór oświadczenie o zwrocie towaru:
………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………...
Tel kontaktowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:
................................................................................................................................................................
Towar otrzymałem dnia: .................................
Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie
........................................................................................................
Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.
Podpis

Składanie reklamacji


W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Napisz formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Sklep Salon Ciążowy
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
tel. 733714123

Reklamacja z tytułu niezgodności z umową  

1Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salonciazowy.pl   lub pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,  dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w  treści Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania, w przypadku reklamacji.  Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6.  Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę.

Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową). 

7.  W związku z uzasadnioną reklamacją

Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
b) pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
c) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny,

d) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14  dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub  zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.