Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania rzeczy, czyli od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład:

1) Pocztą na adres:

MAGRA

sklep Salon Ciążowy
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
tel. 607956103

2) pocztą elektroniczną (e-mail) sklep@salonciazowy.pl
3) Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://salonciazowy.pl/kontakt

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Przygotuj produkt do reklamacji/zwrotu - dowód zakupu- fakturę oraz oświadczenie odstąpienia od umowy (można ją pobrać z profilu klienta, w zakładce „Moje Zamówienia”) lub skorzystać z tego wzoru  poniżej

 

Wzór oświadczenie o zwrocie towaru:
………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………...
Tel kontaktowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:
................................................................................................................................................................
Towar otrzymałem dnia: .................................
Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie
........................................................................................................
Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.
Podpis


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania rzeczy, czyli od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

 

   Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – tzn, że Zwrotu kupujący dokonuje na swój koszt i nie podlega on zwrotowi.

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt


Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (produkt możesz przymierzyć, natomiast nie powinnaś go nosić). Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 

  Wymiana produktu


Jeżeli interesuje Państwa wymiana zakupionego towaru, należy odesłać produkt opierając się na zasadach zwrotu opisanych powyżej  i zamówić nowy towar.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:
 • świadczenie usług, jeżeli sklep internetowy  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep internetowy   utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (biustonosze, majtki, rajstopy)

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (akceptacja odpowiedniego check box podczas składania zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep internetowy  (informacja w regulaminie, w niniejszej zakładce oraz podczas składania zamówienia) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
  2. Jeżeli Towar ma wadę fizyczną, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  3. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  4.
  Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. W wypadku
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przez Sprzedawcę.
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentaProdukt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.
  7. Reklamacja może zostać złożona przez
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta na przykład:
  a) pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salonciazowy.pl;
  c) Zaleca się podanie przez
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji
  Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub do wykonania uprawnień Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  9. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
  10. Odzież ciążowa i bielizna nie jest objęta gwarancją.